Home » งานของเรา

งานของเรา

โครงการพัฒนาสุขภาวะ

(Living Recovery College)

เป็นการจัดการฝึกอบรมพัฒนาสุขภาวะทั้งออนไลน์และที่ลิฟวิ่ง เรารับทุกคนเสมอกันในฐานะนักศึกษา ทั้งผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงเช่น ผู้ป่วย และผู้ดูแล กับผู้เชี่ยวชาญจากการศึกษาเล่าเรียน เช่นนัก วิชาชีพทางสุขภาพจิต และประชาชนทั่วไป มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะร่วมกัน

ภารกิจหลักของลิฟวิ่งคือ พัฒนาสุขภาวะของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวชและให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม

โครงการพัฒนาสุขภาวะจึงเป็นโครงการหลักของลิฟวิ่ง โดยเราเล็งเห็นว่า สุขภาวะมีหลายมิติ มีทั้งกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ สติปัญญา สิ่งแวดล้อม การงาน และการเงิน ฉะนั้น ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะจึงต้องครอบคลุมทุกมิติเหล่านี้

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะ ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ การจัดการกับความเจ็บป่วยและการคืนสู่สุขภาวะ ศิลปะบำบัด การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ สิทธิและการเป็นพลเมือง ทักษะชีวิต และการพัฒนาร่างกายและจิตใจ จิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกาย-กีฬา การเล่นบอร์ดเกม การออกไปศึกษานอกสถานที่ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน

โครงการนี้เหมาะสำหรับใคร สำหรับคนที่มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช ทั้งคนพิการทางจิตสังคม และผู้มีแนวโน้มจะพิการ ซึ่งยอมรับการบำบัดรักษาและต้องการก้าวต่อไปในเส้นทางการคืนสู่สุขภาวะ และการกลับคืนสู่สังคม

โครงการฝึกอาชีพ

(Living Vocational Training)

ศิลปะและหัตถกรรม (Art & Craft)

ศิลปะเยียวยาผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิต เมื่อได้ลงมือทำ ฝึกฝน เกิดเป็นผลงาน สร้างความภาคภูมิใจ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการคืนสู่สุขภาวะ ผลงานแต่ละชิ้นสวยงาม มีคุณค่าทางจิตใจทั้งกับผู้ลงมือทำ และผู้ที่ชื่นชอบ เมื่อได้สนับสนุนและเป็นเจ้าของผลงานนั้น จึงได้สัมผัสถึงความตั้งใจทุ่มเท ความเปราะบางที่แฝงด้วยความเข้มแข็ง ความสามารถและศักยภาพเฉพาะตัว รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เปิดกว้างยอมรับผู้ที่คืนสู่สุขภาวะจากโรคจิตเวช

การทำเกษตรในเมือง (Urban Agriculture)

การได้อยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาสุขภาวะ ทำให้จิตใจอ่อนโยน ตั้งแต่หว่านเมล็ดพืชลงในดิน ดูแล และเติบโตไปพร้อม ๆ กับพืชผักที่ปลูก เป็นการเยียวยาจิตใจ ได้เรียนรู้กระบวนการระหว่างทาง อดทนรอจนถึงวันเก็บเกี่ยว เป็นการฝึกฝนทักษะชีวิตที่ดี มีผลผลิตที่ปลูกเอง กินเอง และสร้างรายได้สนับสนุนการทำงานเพื่อคืนสู่สุขภาวะให้ผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิตในสังคมต่อไป

การทำอาหาร เครื่องดื่มและของว่าง (Foods, Beverages & Bakery)

กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดต้องผ่านการลองผิดลองถูก และทำซ้ำมานับครั้งไม่ถ้วน เราตั้งต้นด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ สานต่อด้วยกระบวนการผลิตด้วยความใส่ใจ ฝึกฝน และทุ่มเท ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรีของเรา จึงเป็นรสชาติของความสำเร็จ และความมั่นใจที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะด้านอื่น ๆ ในชีวิต

ธุรการและวิชาการ (Administration and Academic)

ลิฟวิ่ง ส่งเสริมการฝึกงานอาชีพด้านธุรการและสำนักงาน ทั้งการพิมพ์สัมผัส การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ไฟลิ่ง การติดต่อทำจดหมาย อีเมล และสื่อสังคมต่างๆ และการใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

การฝึกอบรมเหล่านี้ อาจนำไปใช้สนับสนุนอาชีพด้านอื่น ๆ หรือเป็นทักษะส่วนตัวในการทำอาชีพอื่นๆ เป็นทักษะการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานทุกคน

ลิฟวิ่งสู่ชุมชน

(Living for Community)

ด้วยลิฟวิ่งตระหนักรู้ว่า การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชนมีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้มีประสบตรงกับโรคจิตเวชและครอบครัว ดังนั้น เราจึงมุ่งเป็นต้นแบบ แหล่งดูงาน และขับเคลื่อนบริการบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนแก่นักวิชาชีพ ชุมชน และกลุ่มคนต่าง ๆ

โครงการพิทักษ์สิทธิ

Living Advocacy

โครงการพิทักษ์สิทธิคนพิการทางจิตสังคมและผู้ป่วยจิตเวช

คนพิการทางจิตสังคมและผู้ป่วยจิตเวชนับได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงสิทธิของการเป็นพลเมืองอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป แต่หลายครั้งประเด็นปัญหาอยู่ที่ไม่ทราบสิทธิอันชอบธรรมของตน

ลิฟวิ่งในฐานะคนที่มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช เป็นเพื่อนร่วมทางในการคืนสู่สุขภาวะ เราจึงให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลความรู้ ยืนเคียงข้างเพื่อพิทักษ์สิทธิ สนับสนุนให้คนพิการทางจิตสังคมและผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงสิทธิแห่งตน และเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม

โครงการสนับสนุนทางการศึกษา

Living Education Support

การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต ลิฟวิ่งตระหนักว่า คุณภาพชีวิตของคนพิการทางจิตสังคมและผู้ป่วยจิตเวชส่วนหนึ่งขึ้นกับคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ แต่ในปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษาซึ่งมีประเด็นท้าทายทางจิต เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการการสนับสนุน และต้องได้รับการเอื้ออำนวยแก่แต่ละบุคคล น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีผู้รับรู้ในเรื่องนี้ นักเรียน นักศึกษาเหล่านี้จำนวนมากจึงตกหล่นจากกระบวนการศึกษา ไม่ได้พัฒนาตนให้มีบทบาทหน้าที่ที่มีความหมายต่อตนเองและสังคม

ลิฟวิ่งจึงตั้งใจว่า เราจะเป็นเพื่อนร่วมทาง ให้การสนับสนุนคนพิการทางจิตสังคมและผู้ป่วยจิตเวชในการศึกษาพัฒนาตน

โครงการสนับสนุนการทำงาน

โดยมากผู้ป่วยจิตเวชมักจะจำกัดความสามารถของตนเองด้วยความเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามกรอบที่ตนเองขีดไว้ ลิฟวิ่งดึงศักยภาพในตัวออกมา ทำให้เห็นจุดแข็งเด่นชัดขึ้น ตระหนักว่าตนมีความสามารถ มีข้อดี มีจิตใจที่นุ่มนวลขึ้น เพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่น ลิฟวิ่งมอบหมายงานตามจุดแข็ง แต่ทั้งนี้ ก็เปิดโอกาสให้ได้สำรวจพื้นที่ที่ไม่คุ้นชิน ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำ และไม่เคยคิดว่าทำได้ เมื่อได้ลอง และผ่านพ้นมาได้ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น รวมทั้งความภูมิใจในตนเอง (self-esteem) จากที่กล้า ๆ กลัว ๆ ไม่มั่นใจในความสามารถของตน กลับมีมุมมองต่อตนเองที่เปลี่ยนไป เมื่อมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน มีบทบาท มีการเชื่อมโยงทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และคนอื่น ๆ ในสังคม ทำให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มีความกล้ามากขึ้น สามารถที่จะยืนหยัดด้วยตนเอง เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปในอนาคต