Home » ทีมบุคลากร อาจารย์ พยาบาล ตัวแทนจากชุมชนและกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ดูแล ในพื้นที่อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฟื้นคืนสุขภาวะ และศึกษาการดำเนินงานสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวชที่ลิฟวิ่ง

ทีมบุคลากร อาจารย์ พยาบาล ตัวแทนจากชุมชนและกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ดูแล ในพื้นที่อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฟื้นคืนสุขภาวะ และศึกษาการดำเนินงานสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวชที่ลิฟวิ่ง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ลิฟวิ่งมีโอกาสได้ต้อนรับทีมบุคลากร อาจารย์ พยาบาล ตัวแทนจากชุมชนและกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ดูแล ในพื้นที่อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฟื้นคืนสุขภาวะ และศึกษาการดำเนินงานสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวชที่ลิฟวิ่ง การมาเยือนลิฟวิ่งในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินงานโครงการนี้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นต้นแบบของ “แว้งโมเดล”

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ