Home » บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น  ประเภทองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น  ประเภทองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น  ประเภทองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้วยพันธกิจที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช ในการพัฒนาสุขภาวะ ฝึกอาชีพ และเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภารกิจนี้อย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่า มีความหมาย ต่อตนเอง ครอบครัว และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ