Home » ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

IMG_4808

บริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ

ร่วมบริจาคสนับสนุนการทํางานของลิฟวิ่ง
เงินทุกบาทของท่านมีคุณค่าในการพลิกฟื้นชีวิต
ด้วยการพัฒนาสุขภาวะ
ให้ผู้มีประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช
และผู้พิการทางจิตสังคม

...........

ธนาคารกสิกรไทย
บจก. ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม
เลขที่บัญชี 483-1-01201-9
ใบเสร็จรับเงินสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้
สําหรับนิติบุคคลเท่านั้น

ร่วมเป็นจิตอาสาและพันธมิตร

จุดแข็งของท่านสามารถทําให้
ผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช
และผู้พิการทางจิตสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น

ร่วมแบ่งปันทักษะและความสามารถ
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเกื้อกูล

ร่วมทำ CSR

You can make a difference

ในสังคมไทย ผู้ป่วยจิตเวชมีจำนวนมาก นับหลายล้านคน แต่บริการทางจิตเวชและจิตสังคมยังมีจำกัดและขาดแคลนหลายอย่าง โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพสำคัญหลาย ๆ สาขา

ผู้ป่วยจิตเวชและคนพิการทางจิตสังคมจึงได้รับการบำบัดรักษาด้วยยาเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่ ยังขาดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และทางจิตสังคมอันจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้คืนสู่สุขภาวะและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ท่านและหน่วยงานสามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยการร่วมมือกับลิฟวิ่ง สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชและคนพิการทางจิตสังคม ได้รับบริการที่ขาดแคลน เช่น สุขภาพจิตศึกษา จิตบำบัด ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

สนับสนุนการจ้างงานและการฝึกอาชีพ

บริษัทของท่านสามารถสนับสนุนการจ้างงานและการฝึกอาชีพของคนพิการทางจิตสังคมตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยให้คนพิการทางจิตสังคมมาทำงานที่ลิฟวิ่ง หรือมอบหมายให้ลิฟวิ่งฝึกอาชีพตามหลักสูตรที่ได้รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม