Home » ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

IMG_4808

บริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ

ร่วมบริจาคสนับสนุนการทํางานของลิฟวิ่ง
เงินทุกบาทของท่านมีคุณค่าในการพลิกฟื้นชีวิต
ด้วยการพัฒนาสุขภาวะ
ให้ผู้มีประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช
และผู้พิการทางจิตสังคม

...........

ธนาคารกสิกรไทย
บจก. ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม
เลขที่บัญชี 483-1-01201-9
ใบเสร็จรับเงินสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้
สําหรับนิติบุคคลเท่านั้น

ร่วมเป็นจิตอาสา

จุดแข็งของท่านสามารถทําให้
ผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช
และผู้พิการทางจิตสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น

ร่วมแบ่งปันทักษะและความสามารถ
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเกื้อกูล

ร่วมทำ CSR

You can make a difference

ในสังคมไทย ผู้ป่วยจิตเวชมีจำนวนมาก นับหลายล้านคน แต่บริการทางจิตเวชและจิตสังคมยังมีจำกัดและขาดแคลนหลายอย่าง โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพสำคัญหลาย ๆ สาขา

ผู้ป่วยจิตเวชและคนพิการทางจิตสังคมจึงได้รับการบำบัดรักษาด้วยยาเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่ ยังขาดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และทางจิตสังคมอันจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้คืนสู่สุขภาวะและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ท่านและหน่วยงานสามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยการร่วมมือกับลิฟวิ่ง สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชและคนพิการทางจิตสังคม ได้รับบริการที่ขาดแคลน เช่น สุขภาพจิตศึกษา จิตบำบัด ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

สนับสนุนการจ้างงาน

หากบริษัทของท่านมีพนักงานเกิน 100 คน
ท่านสามารถสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั ที่ 2) พ.ศ. 2556
ในอตั ราพนักงาน 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน