Home » ลิฟวิ่งได้จัดงานสรุปผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการ “Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต”

ลิฟวิ่งได้จัดงานสรุปผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการ “Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ลิฟวิ่งได้จัดงานสรุปผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการ “Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” ขึ้น เราได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทผู้สนับสนุนมาร่วมงาน มีการจัดแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมอาชีพ การสรุปผลการดำเนินงาน การเสวนาของ Train the trainer พนักงานผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ และผู้เข้าร่วมอบรมอาชีพ พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม และมีดนตรีเปิดหมวกในตอนท้ายของงาน

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ