Home » ลิฟวิ่งและเครือข่ายทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนพิการทางจิตสังคม เข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนในการตัดสินใจ ร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. … ข้อ 4.2

ลิฟวิ่งและเครือข่ายทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนพิการทางจิตสังคม เข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนในการตัดสินใจ ร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. … ข้อ 4.2

ลิฟวิ่งเล็งเห็นว่าร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. … ข้อ 4.2 จะส่งผลเป็นการเลือกปฏิบัติในการรับเข้าทำงานราชการ และสุ่มเสี่ยงกับการปฏิเสธจ้างงานในภาคเอกชนด้วย ซึ่งขัดต่อแนวทางที่รัฐต้องส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ทั้งการประเมินว่าทำงานได้หรือไม่ก็ไม่อาจประเมินด้วยตัวชี้วัดที่เที่ยงตรง ต้องอาศัยดุลยพินิจเป็นหลัก และจะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ยอมเข้ารับการรักษา อันจะเกิดผลเสียอีกหลายซับหลายซ้อนตามมา 
 
ลิฟวิ่งและเครือข่ายจึงได้เข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนในการตัดสินใจ และมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา กรมสุขภาพจิต และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎข้อนี้

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ