Home »  ลิฟวิ่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “โฉมใหม่ของบริการจิตเวช Recovery is Possible”

 ลิฟวิ่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “โฉมใหม่ของบริการจิตเวช Recovery is Possible”

เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 ลิฟวิ่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “โฉมใหม่ของบริการจิตเวช Recovery is Possible” ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลศรีธัญญาและกรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ