Home » ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง (Living Disability Service Center) จัดอบรมศิลปะบำบัดให้แก่ผู้ที่สนใจ

ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง (Living Disability Service Center) จัดอบรมศิลปะบำบัดให้แก่ผู้ที่สนใจ

ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง (Living Disability Service Center) จัดอบรมศิลปะบำบัดให้แก่ผู้ที่สนใจ ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดอบรมที่ลิฟวิ่ง ได้แก่ การวาดลายเส้น (Form drawing) การระบายสีด้วยสีผง (Soft pastel painting) การระบายสีน้ำ (Watercolor painting) การปั้นดิน (Clay modeling) ศิลปะบำบัดทำงานกับมนุษย์แบบองค์รวม ทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทำ (Thinking, Feeling, Willing) ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงร่างกาย ดวงจิต และจิตวิญญาณ ศิลปะบำบัดมุ่งเน้นที่กระบวนการ (Process)  สนับสนุนให้ผู้นั้นได้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมโยงกับตัวเองและคนรอบข้าง มีความยืดหยุ่นภายใน (Resilience) และความอบอุ่นในดวงจิตมากขึ้น (Warmth) ซึ่งเป็นศักยภาพที่สำคัญในการพาตัวเองออกจากอดีตไปสู่อนาคตที่มีความหมายได้

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ