Home » สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Living Social Enterprise Co., Ltd.)

ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ลิฟวิ่ง (Living) เป็นผลจากการพัฒนาสุขภาวะของผู้มีประเด็นทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ จุดแข็ง ความสามารถของแต่ละบุคคล ให้เติบโตไปสู่ทักษะอาชีพ โดยทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานตลอดกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาทางด้านจิตเวชอย่างยั่งยืน ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ปันผลกำไรให้ผู้ลงทุน แต่จะนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะอย่างรอบด้านให้แก่ผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิตและคนพิการทางจิตสังคม

"เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมาย ต่อตนเอง ครอบครัว
และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม"