Home » เกี่ยวกับลิฟวิ่ง

เกี่ยวกับลิฟวิ่ง

ความเป็นมา

“มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า สามารถเติบโต
สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนร่วมกัน
แม้มีโรคจิตเวช”

เมื่อคนคนหนึ่งป่วยด้วยโรคจิตเวช ผลกระทบต่อชีวิตรุนแรงและเป็นวงกว้างถึงคนรอบตัว ในประเทศไทยมีคนหนึ่ง ในหกที่มีปัญหาสุขภาพจิต ในจํานวนนี้มีไม่น้อยที่อาการรุนแรง ไม่สามารถทําบทบาทหน้าที่ตามปกติได้ คนที่ ได้รับผลกระทบจากประเด็นสุขภาพจิตและโรคจิตเวชจึงมีมากมาย ปัจจุบัน การเข้าถึงการรักษาด้วยยาดีขึ้น แต่ การพัฒนาสุขภาวะอย่างรอบด้านยังมีน้อยมาก

ลิฟวิ่งเป็นเพื่อนร่วมทางผู้ได้รับผลกระทบจากโรคจิตเวชสู่ชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายสําหรับตนเอง ครอบครัว และสังคม ในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะ เสริมทักษะการเรียนและการทํางาน ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งของ สังคม

ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์
ลิฟวิ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช ในเส้นทางคืนสู่สุขภาวะและการเป็นส่วนหนึ่งของ สังคม

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช และคนพิการทางจิตสังคม ในการพัฒนาสุข ภาวะ สนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพ และเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภารกิจนี้ อย่างยั่งยืน

ผลลัพท์ทางสังคม

“การคืนสู่สุขภาวะเป็นไปได้”

“Recovery is possible.”

ลิฟวิ่งสร้างสรรค์ทุกสิ่งโดยมุ่งหมายจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช คือ เปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาสุขภาวะและมีที่ยืนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม สิ่งเหล่านี้เป็นแกนของทุก สิ่งที่เราทํา ซึ่งแปลออกมา เป็นการเรียนรู้ การฝึกอบรมพัฒนาอัตลักษณ์ในเชิงบวก การดูแลตนเอง การทํางาน อาชีพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

ผลที่เกิดขึ้นคือ เมื่อผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชมีสุขภาวะ ครอบครัวและคนรอบข้างก็มีความสุข มากขึ้นสังคมได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าคืนมามีความปกติสุขมากขึ้นอันเปน็ ต้นทุนที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ จากการที่ลิฟวิ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งผลงานวิจัยถอด บทเรียน สร้างโมเดลการเรียนรู้ ก็จะทําให้สามารถนําแนวทางบริการนี้ขยายออกไปสู่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

โครงสร้างองค์กร

สมาคมเสริมสร้างชีวิต (Living Association)

ตั้งขึ้นและดํารงอยู่ด้วยความเชื่อที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า มีสิทธิ มีศักยภาพ สามารถเติบโต สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนที่ดีงามร่วมกัน แม้มีโรคจิตเวช” เราจึงร่วมแรงร่วมใจพลิกฟื้นชีวิตที่สะดุดไปเพราะโรคจิตเวชให้กลับมายืนหยัดอีกครั้งอย่างเต็มศักยภาพ

สมาคมเสริมสร้างชีวิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาวะด้วยการทำงานบนหลักสิทธิมนุษยชน เราทำงานกับบุคคลทั้งคนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม จิตวิญญาณ และด้านการศึกษา การทำงานและการเงิน ให้ความเคารพในตัวตนของเขา เน้นจุดแข็ง เสริมสร้างพลังอำนาจ ให้เขากำหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาวะของตนเอง ตามความเป็นปัจเจกบุคคลของเขา ให้เขามีความหวังในการคืนสู่สุขภาวะ สร้างมิตรภาพและเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนการทำงานกับตัวตนอัตลักษณ์ใหม่ในเชิงบวก และเรายอมรับว่า การคืนสู่สุขภาวะไม่ใช่มีแต่ดีขึ้นทางเดียว หากแต่มีวนเวียนตามลักษณะเฉพาะบุคคลได้ เรายินดีรองรับการขึ้นลง และวกวน จนบรรลุสุขภาวะตลอดการเดินทาง

สมาคมเสริมสร้างชีวิตเชื่อมั่นและทำงานหนัก เพราะการมีประสบการณ์กับโรคจิตเวชไม่จำเป็นต้องโดดเดี่ยว สิ้นหวัง แต่อาจเป็นจุดหักเหสู่ชีวิตใหม่ที่มีความหมายมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นได้

ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ลิฟวิ่ง (Living)

เป็นผลจากการพัฒนาสุขภาวะของผู้มีประเด็นทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ จุดแข็ง ความสามารถของแต่ละบุคคล ให้เติบโตไปสู่ทักษะอาชีพ โดยทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานตลอดกระบวนการทางธุรกิจ

พร้อมเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาทางด้านจิตเวชอย่างยั่งยืน

ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ปันผลกำไรให้ผู้ลงทุน แต่จะนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะอย่างรอบด้านให้แก่ผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิตและคนพิการทางจิตสังคม

"เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมาย ต่อตนเอง ครอบครัว และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม"

ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง (Living Disability Service Center)

เป็นศูนย์บริการคนพิการที่เปลี่ยนคนพิการจากผู้รับบริการเป็นผู้ให้บริการแก่เพื่อนร่วมประสบการณ์เดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรามุ่งให้บริการแก่คนพิการทางจิตสังคม ผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช และครอบครัว

ศูนย์บริการคนพิการเป็นฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาสุขภาวะและการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมายของสมาคมเสริมสร้างชีวิต ให้รู้สิทธิและสวัสดิการ เข้าถึงสิทธิสวัสดิการนั้น ๆ เป็นปากเป็นเสียงเมื่อคนพิการทางจิตสังคม ผู้ป่วยจิตเวช และครอบครัว ถูกเลือกปฏิบัติ บริการการช่วยเหลือการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ การจัดหางาน และการสนับสนุนการทำงานและการศึกษา ส่งเสริมกลุ่มสนับสนุนกันเองของคนพิการและผู้ดูแล รวมทั้งส่งเสริมการตระหนักรู้เรื่องความพิการทางจิตสังคม การเสริมสร้างเจตคติที่ดี และประสานกับหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือคนพิการทางจิตสังคม

ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง มุ่งมั่นเพื่อให้คนพิการทางจิตสังคมคืนสู่สุขภาวะและเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีของสังคม

เครือข่ายและความร่วมมือ

ปัญหาจิตเวชไทยนั้น ลึกและครอบคลุมประชากรจำนวนหลายล้านคน กระทบต่อชีวิตคนและครอบครัวไม่เพียงด้านสุขภาพจิต แต่ส่งผลอย่างรุนแรงรอบด้าน

ลิฟวิ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ารับภารกิจนี้ทำอย่างเต็มศักยภาพ แต่เราก็ตระหนักว่า งานสำคัญนี้จะบรรลุได้โดยการเชื่อมโยง ร่วมมือกับทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนปัจเจกบุคคล ล้วนมีความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศชาติ

รางวัล

องค์กรคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีมาก

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รับรองโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เข้าเป็นเครือข่ายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวชและครอบครัว

องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นรางวัลวิสาหกิจเพื่อสังคมดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

องค์กรสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รับรองโดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

ลิฟวิ่งในสื่อ

ข่าวเบเกอรี ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ของลิฟวิ่งได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในคอลัมน์กรุงเทพวันอาทิตย์

เมื่อปี 2563 หนึ่งใน Job Club ซึ่งเป็นการนำร่องของโครงการฝึกอาชีพ คือ เบเกอรี สืบเนื่องจากที่ลิฟวิ่งได้เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact After Gym เราได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์ (SET) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ Amor Bangkok สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพอิสระให้สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช คุณพิมพ์รำไพ วรรณเจริญ Amor Bangkok ได้มาถ่ายทอดการทำคุกกี้และบราวนี ตลอดจนวิถีแม่ค้า สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพจริงได้ การสนับสนุนในวันนั้นก่อให้เกิดหลักสูตรการทำเบเกอรี ในโครงการฝึกอาชีพ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิตในปี 2565