Home » เส้นทางสู่สุขภาวะของคุณ สำหรับผู้ที่ต่อสู้กับความผิดปกติของปัญหาสุขภาพจิต หลายด้านในชีวิตอาจเข้าสู่ภาวะระส่ำระสายเนื่องจากปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเครียดในชีวิตทำให้พวกเขาไม่พัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

เส้นทางสู่สุขภาวะของคุณ สำหรับผู้ที่ต่อสู้กับความผิดปกติของปัญหาสุขภาพจิต หลายด้านในชีวิตอาจเข้าสู่ภาวะระส่ำระสายเนื่องจากปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเครียดในชีวิตทำให้พวกเขาไม่พัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

เส้นทางสู่สุขภาวะของคุณ สำหรับผู้ที่ต่อสู้กับความผิดปกติของปัญหาสุขภาพจิต หลายด้านในชีวิตอาจเข้าสู่ภาวะระส่ำระสาย
เนื่องจากปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเครียดในชีวิตทำให้พวกเขาไม่พัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
ด้วยเหตุนี้ ความคิดริเริ่มเพื่อสุขภาพจึงมุ่งเน้นไปที่การช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่กำลังฟื้นคืนสู่สุขภาวะ
เพื่อเอาชนะความผิดปกติของปัญหาสุขภาพจิต ให้มีสุขภาวะ (Wellbeing) ซึ่งเป็นคำจำกัดความของ SAMHSA
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration)
โดยให้ความสำคัญกับมิติทั้ง 8 ด้านของสุขภาพ ดังนี้
1.อารมณ์ สุขภาวะทางอารมณ์ครอบคลุมความรู้และทักษะในการระบุความรู้สึกส่วนตัว
และความสามารถในการจัดการกับอารมณ์เหล่านั้น
สถาบันสุขภาพแห่งชาติ อธิบายความสุขทางอารมณ์ว่าเป็น “ความสามารถในการจัดการกับความเครียดในชีวิต
ได้สำเร็จและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาที่ยากลำบาก”
โดยการรับมือกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่น่าพอใจ
2.ร่างกาย มิตินี้ครอบคลุมทุกด้านของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของร่างกาย
ได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน การสูบบุหรี่ โรค การป้องกันโรค และอื่นๆ โ
ดยตระหนักถึงความจำเป็นในการออกกำลังกาย อาหาร การนอนหลับ โภชนาการ
3.การงาน สุขภาวะที่ดีในการทำงานเป็นหนึ่งในแปดมิติที่ส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาวะโดยรวม
สุขภาวะในการทำงานครอบคลุมทุกแง่มุมของสุขภาวะ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจส่วนบุคคลในงานและอาชีพ
4.สังคม สุขภาวะทางสังคมครอบคลุมทุกแง่มุมของสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์
และการแสดงออกส่วนบุคคล โดยพัฒนาความรู้สึกเชื่อมโยง เป็นเจ้าของ และระบบสนับสนุนที่พัฒนาอย่างดี
5.จิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณครอบคลุมทุกแง่มุมของสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิต
ซึ่งอาจรวมถึงความเชื่อในพลังที่สูงกว่า แต่ความสุขทางจิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับศาสนา
6.ปัญญา สุขภาวะทางปัญญาครอบคลุมทุกแง่มุมของสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสมองและการเจริญเติบโต
ผ่านกิจกรรมทางจิตที่กระตุ้นความคิด โดยตระหนักถึงการสร้างความสามารถและหาทางเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
7.สิ่งแวดล้อม มิตินี้ครอบคลุมทุกด้านของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและในทางกลับกัน
สิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้อย่างไร มิติด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการพิจารณาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมในการรีไซเคิลและการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยาอย่างเหมาะสม
การอนุรักษ์พลังงาน เชื้อเพลิง และน้ำ และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
8.การเงิน สุขภาพทางการเงินครอบคลุมทุกแง่มุมของความเป็นอยู่ที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
รวมถึงความรู้และทักษะในการวางแผนทางการเงินและการจัดการค่าใช้จ่าย ทั้งทางด้านการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ