Home » โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต เปิดอบรม 3 หลักสูตร ในปี 2565

โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต เปิดอบรม 3 หลักสูตร ในปี 2565

โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต เปิดอบรม 3 หลักสูตร ในปี 2565 ได้แก่ หลักสูตรเบเกอรี ศิลปหัตถกรรม และเกษตรอินทรีย์ในเมือง ณ ลิฟวิ่ง เมืองทองธานี ผู้เข้าอบรมได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทเอกชน ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2556

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ