Home » สินค้าทั่วไป

สินค้าทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ป่วยจิตเวช ผลกําไรทั้งหมดนํามาใช้ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืน