Home » Spare

Spare

ผลลัพท์ทางสังคม

“การคืนสู่สุขภาวะเป็นไปได้”

“Recovery is possible.”

ลิฟวิ่งสร้างสรรค์ทุกสิ่งโดยมุ่งหมายจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช คือ เปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาสุขภาวะและมีที่ยืนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม สิ่งเหล่านี้เป็นแกนของทุก สิ่งที่เราทํา ซึ่งแปลออกมา เป็นการเรียนรู้ การฝึกอบรมพัฒนาอัตลักษณ์ในเชิงบวก การดูแลตนเอง การทํางาน อาชีพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

ผลที่เกิดขึ้นคือ เมื่อผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชมีสุขภาวะ ครอบครัวและคนรอบข้างก็มีความสุข มากขึ้นสังคมได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าคืนมามีความปกติสุขมากขึ้นอันเปน็ ต้นทุนที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ จากการที่ลิฟวิ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งผลงานวิจัยถอด บทเรียน สร้างโมเดลการเรียนรู้ ก็จะทําให้สามารถนําแนวทางบริการนี้ขยายออกไปสู่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์
ลิฟวิ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช ในเส้นทางคืนสู่สุขภาวะและการเป็นส่วนหนึ่งของ สังคม

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช และคนพิการทางจิตสังคม ในการพัฒนาสุข ภาวะ สนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพ และเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภารกิจนี้ อย่างยั่งยืน

"มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าสามารถเติบโต สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนร่วมกันแม้มีโรคจิตเวช"

ลิฟวิ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคจิตเวช ได้แก่ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ปกครอง และจิตแพทย์ คุณหมอสมรัก ชูวานิชวงศ์ ลิฟวิ่งเป็นเพื่อนร่วมทางผู้ได้รับผลกระทบจากโรคจิตเวชสู่ชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม

img1
img2
โครงการพัฒนาสุขภาวะ

ภารกิจหลักของลิฟวิ่งคือ พัฒนาสุขภาวะของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวชและให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมโครงการพัฒนาสุขภาวะจึงเป็นโครงการหลักของลิฟวิ่ง โดยเราเล็งเห็นว่า สุขภาวะมีหลายมิติ มีทั้งกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ สติปัญญา สิ่งแวดล้อม การงาน และการเงิน

ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ลิฟวิ่ง (Living)

เป็นผลจากการพัฒนาสุขภาวะของผู้มีประเด็นทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ จุดแข็ง ความสามารถของแต่ละบุคคล ให้เติบโตไปสู่ทักษะอาชีพ โดยทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานตลอดกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาทางด้านจิตเวชอย่างยั่งยืน ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ปันผลกำไรให้ผู้ลงทุน แต่จะนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ...