"มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าสามารถเติบโต สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนร่วมกันแม้มีโรคจิตเวช"

ลิฟวิ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคจิตเวช ได้แก่ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ปกครอง และจิตแพทย์ คุณหมอสมรัก ชูวานิชวงศ์ ลิฟวิ่งเป็นเพื่อนร่วมทางผู้ได้รับผลกระทบจากโรคจิตเวชสู่ชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม

img1
img2
โครงการพัฒนาสุขภาวะ

ภารกิจหลักของลิฟวิ่งคือ พัฒนาสุขภาวะของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวชและให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม โครงการพัฒนาสุขภาวะจึงเป็นโครงการหลักของลิฟวิ่ง โดยเราเล็งเห็นว่า สุขภาวะมีหลายมิติ มีทั้งกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ สติปัญญา สิ่งแวดล้อม การงาน และการเงิน

ข่าวสารและกิจกรรม

ลิฟวิ่งร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อผู้ป่วยจิตเวชและคนพิการทางจิตสังคม

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Living Social Enterprise Co., Ltd.)

ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ลิฟวิ่ง (Living) เป็นผลจากการพัฒนาสุขภาวะของผู้มีประเด็นทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ จุดแข็ง ความสามารถของแต่ละบุคคล ให้เติบโตไปสู่ทักษะอาชีพ โดยทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานตลอดกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาทางด้านจิตเวชอย่างยั่งยืน ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ปันผลกำไรให้ผู้ลงทุน แต่จะนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ...

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ป่วยจิตเวช ผลกําไรทั้งหมดนํามาใช้ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียนรู้

ถ้าท่านต้องการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช และการคืนสู่สุขภาวะ เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน